Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet
26 maj 2020

Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet

Stockholm – 26 maj 2020

Just nu pågår Digin!

Välkommen att ta del av den öppna direktsändningen mellan kl.9.30-10.20 samt 14.00-15.00.

Mitt på dagen, mellan kl. 10.25-13.55, arrangeras fem temaspår i digitala temarum där de som har föranmält sig deltar i olika workshops.

Webbsändningen, dokumentation från temaspåren och bonusmaterial kommer att publiceras löpande efter att Digin genomförts.

Vi ställde om!

Digin är en kostnadsfri och helt digital nätverksdag för dig som arbetar inom offentlig sektor. Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration.

Ursprungligen var Digin planerat som ett fysiskt arrangemang som skulle ha varit på Norra Latin i Stockholm. På grund av utvecklingen kring covid-19 valde vi att ställa om till ett helt digitalt upplägg. Vi hade dock redan innan haft fokus på att bygga upp en engagerande och intressant upplevelse för de som skulle delta digitalt.

Vi vill erbjuda Digin till alla, oavsett var i Sverige man befinner sig. Förutom filmer och dokumentation från själva dagen kommer vi även erbjuda mycket innehåll att ta del av och jobba vidare med efteråt här på webbplatsen.

09:30 – 10:20
Föreläsningar och intervjuer direktsänds
10:25 – 13:55
Temaspår med fördjupande workshop
14:00 – 15:00
Föreläsningar och intervjuer direktsänds
Program

Vem är dagen till för?

Digin är en dag för dig som arbetar inom offentlig sektor och som vill och behöver veta mer om hur tillgänglighet kan, bör och ska inkorporeras i verksamheten.

Programmet är utformat för att vara relevant för människor med vitt olika kunskap och insikt i området. De som är engagerad och insatta såväl som de som upplever att de behöver lära sig mig, bli inspirerade och utbyta erfarenheter med andra.

Programmet är också utformat för tilltala personer med olika ansvar och yrkesroller. Personer som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning, beställare, upphandlare, IT-ansvariga, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktörer, kommunikationshefer och kommunikatörer, UX-designers och UX-copywriters för att nämna några exempel.

Varför behövs en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.

Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.

Mer om de tre myndigheterna

Digin arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Besök PTS webbsida

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. MFD driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Besök MFDs webbsida

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Besök DIGGs webbsida