Program och
talare

Digin

Program och
talare

Program

09:30 – 09:35

Introduktion

Dagens moderatorer, Beata Wickbom och Staffan Taylor, hälsar välkommen.

Live
09:35 – 09:50Behoven

Digitalt utanförskap växer och hotar demokratin - hur ser den sanna bilden av behoven och riskerna ut?

Panelsamtal med Digitaliseringsrådet, Internetstiftelsen och Begripsam.

Live
09:50 – 10:05Besluten

Så har en kommun tagit sig an ett helhetsperspektiv på tillgänglighet och mångfald

Malin Bergvall och Carina Norman, Skellefteå kommun.

Live
10:05 – 10:20Byggandet

Så vävs förändring och tillgänglighet samman med strukturer och arbetssätt ute i verksamheten

Helen Edenfur, Skatteverket.

Live
10:20 – 10:25

Paus och övergång till temaspår

Slut på förmiddagens öppna livesändning.
Deltagare på temaspåren loggar in i respektive temarum.

10:25 – 13:55

Temaspår med fördjupande expertföreläsningar och workshops

Temaspåren är endast öppna för föranmälda deltagare. Livesändningen fortsätter efter temaspåren.
Läs mer om temaspåren

13:55 – 14:00

Paus och övergång till öppen livesändning

Dags för eftermiddagens öppna livesändning.

14:00 – 14:25

Hur kan tillgänglighet och inkludering bli en självklarhet på den moderna arbetsplatsen?

Mathias Strand, Microsoft.

Live
14:25 – 14:50

Från ord till handling - samarbete, mångfald och tillit

Kreativitetsexperten Tobias Degsell inspirerar och avslutar Digin 2020.

Live
14:50 – 15:00

Summering och avslutning

Dagens moderatorer, Beata Wickbom och Staffan Taylor, summerar och berättar vad som händer efter Digin.

Live

5 temaspår – 5 temarum

Om du är föranmäld till ett temaspår, välkommen in i temarummet för det spår du valt. Där finns schema och instruktioner för hur du deltar.

För dig som inte är föranmäld så är du också välkommen att besöka temarummen som erbjuder fördjupning i olika ämnen. Under själva dagen kommer det dock finnas begränsat material att ta del av då fördjupningsarbetet sker i stängda smågrupper.

Temaspåren består av föreläsningar och workshops som dokumenteras och kommer publiceras löpande efter Digin har genomförts.

Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020

Hur praktiskt säkerställa att organisationen lever upp till lagkraven, till exempel gällande tillgängliga pdf:er och syntolkad film.

Expertintroduktion: Pär Lannerö, tillgänglighetsexpert och tidigare projektledare för webbriktlinjer.se.

Läs mer om Pär under Talare

Till temarummet

Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?

Hur anpassa, få mer resurser och prioritera så tillgänglighetsarbetet blir självklart, enkelt, hållbart och effektivt.

Expertintroduktion: Åsa Holmberg, digital tillgänglighetsstrateg och verksamhetsutvecklare och Ola Berg, förändringsstrateg och agil vägvisare.

Läs mer om Åsa och Ola under Talare

Till temarummet

Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov

Hur skapa bättre förståelse för användarperspektivet och uppnå mer effektiva insatser där resultaten gör skillnad.

Expertintroduktion: Pernilla Kvist, utvecklare på avdelningen för kvalitet och utveckling på Helsingborgs stad.

Läs mer om Pernilla under Talare

Till temarummet

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Hur få med tillgänglighetsperspektivet när den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar, beteenden och behov, till exempel med AI och robotisering.

Expertintroduktion: Per Axbom, coach, designer, författare, lärare.

Läs mer om Per under Talare

Till temarummet

Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?

Vad är viktigt att tänka på när digitala tjänster skapas för att de ska fungera för alla olika användare? Finns det processer att lära av varandra.

Expertintroduktion: Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Läs mer om Carina under Talare

Till temarummet

Har du tekniska problem eller behöver hjälp under dagen?

Kontakta vår support på lasse@visualised.se eller ring 073 518 18 10

Digins moderatorer

Beata Wickbom

Beata är expert på digital kommunikation och har bland annat lång erfarenhet av att jobba med kreativa processer och affärsutveckling. Beata är även medgrundare till plattformen Hej Digitalt.

I programmet: hela dagen

Staffan Taylor

Staffan brinner för att få människor att fundera, förändra och skapa nya resultat. Han har bland annat modererat Företagarnas kongressmiddag och en rad olika Näringslivsdagar.

I programmet: hela dagen

Digins talare

Nils Hertzberg

Kanslichef
Digitaliseringsrådet

Nils är intresserad av gränslandet mellan människa, teknik och samhälle. Han har tidigare arbetat lång tid vid Regeringskansliet främst med IT-policyfrågor, statsbudgeten och myndighetsstyrning. Nils var även med och startade regeringens Bredbandsforum.

I programmet: 09:35 – 09:50

Jannike Tillå

Affärsområdes- och kommunikationschef
Internetstiftelsen

Jannike Tillå är affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen och har stor kunskap kring svenskars internetvanor och digital delaktighet. I Internetstiftelsens stora årliga undersökning ”Svenskarna och internet” finns det information om utvecklingen för det digitala utanförskapet.

I programmet: 09:35 – 09:50

Kerstin Ivarson Ahlstrand

Projektledare och tillgänglighetsexpert
Begripsam

Kerstin har 15 års erfarenhet av att leda projekt med fokus på universell utformning och kognitiv tillgänglighet. Kerstin är projektledare för undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” som Begripsam genomför tillsammans med Post- och telestyrelsen.

I programmet: 09:35 – 09:50

Malin Bergvall

Verksamhetsstrateg
Skellefteå kommun

Malin arbetar bland annat med att stärka innovationsförmågan i organisationen genom kompetenshöjning i användarcentrerad metodik. Det är ett sätt att se till att digital utveckling möter användarnas behov, och sker genom samskapande. Till exempel har hon bidragit till att utbildning har skett av både politiker, chefer och verksamhetsutvecklare.

I programmet: 09.50-10.05

Carina Norman

Verksamhetsutvecklare/strateg
Skellefteå kommun

Carina planerar och organiserar flera olika digitala utvecklingsprojekt i samverkan med andra funktioner både internt och externt och ser utmaningsdriven och användarnära innovation med metoder för samskapande som en viktig del i arbetet.

I programmet: 09.50-10.05 samt 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?” (endast för föranmälda)

Helen Edenfur

Samordnare för frågor om tillgänglighet
Skatteverket

Helen Edenfur är samordnare för frågor om tillgänglighet på Skatteverket. Hon har jobbat med frågor kopplat till tillgänglighet och inkludering. Helen har följt och drivit hur Skatteverket tagit in tillgänglighetsperspektivet i både verksamhet, processer och arbetssätt under många år.

I programmet: 10:05 – 10:20

Pär Lannerö

Rådgivare och expert inom digital hållbarhet och tillgänglighet

Pär har jobbat med webben sedan mitten av nittiotalet. Under flera år var han projektledare för webbriktlinjer.se. Han var även rådgivare åt Regeringskansliet och DIGG under processen som ledde fram till den nya regleringen om tillgänglighet till digital offentlig service. Pär har hållit över hundra föreläsningar och kurser i ämnet och medverkat i expertgranskningar av ett femtiotal webbplatser.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ” Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020” (endast för föranmälda)

Åsa Holmberg

Digital tillgänglighetsstrateg och verksamhetsutvecklare

Åsa har jobbat med digitala tjänster och tillgänglighet på flera stora myndigheter sedan 2008. Hennes fokus ligger bland annat på frågan om hur man tillsammans över organisationsgränserna skapar en uthållig förvaltning av tillgängliga och användbara digitala tjänster.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?” (endast för föranmälda)

Pernilla Kvist

Utvecklare, kvalitet- och utvecklingsavdelningen
Helsingborgs stad

Pernilla har under flera år arbetat med samverkan och användardriven utveckling inom olika organisationer. På socialförvaltningen har hon bland annat byggt upp arbetet med projekt Digitalt utanförskap och ser att användarinvolvering ger ökade möjligheter till att skapa innovationer som faktiskt möter användarnas behov.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ” Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov” (endast för föranmälda)

Per Axbom

Coach, designer, författare, lärare

Per Axbom har som konsult och lärare i mer än 20 år hjälpt organisationer med digital användbarhet och tillgänglighet. Han arbetar för att göra teknik trygg och omtänksam genom reflektivt resonerande, hänsynstagande design, coaching och utbildning. Under 2019 släppte han handboken Digital omtanke

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?” (endast för föranmälda)

Ola Berg

Förändringsstrateg och agil vägvisare

Ola har drivit förändring för olika organisationer i över tolv år och fokuserar på hur vi människor ska förstå varandras behov för att skapa bra tjänster och produkter tillsammans.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?” (endast för föranmälda)

Mathias Strand

Chefsjurist
Microsoft Västeuropa

Mathias är en flitigt anlitad talare och paneldeltagare inom områden som molntjänster, tillgänglighet, integritet, IT-juridik, upphandling, konkurrensrätt, CSR och bolagsjuristens roll. Han sitter med i IT & Telekomföretagens dataråd och har varit anställd på Microsoft sedan 2006.

I programmet: 14:00 – 14:25

Tobias Degsell

Tobias Degsell är en mycket erfaren och inspirerande föreläsare, workshopledare och moderator. 2016 lämnade han sin anställning som curator på Nobelprismuseet i Stockholm. Idag hjälper han företag och organisationer över hela världen att tänka och agera på nya sätt. Han talar om samarbete, mångfald och tillit och att gå från ord till handling.

I programmet: 14:25 – 14:50