Digin

Den 3 december 2021 kommer här en ny webbplats om digital inkludering och tillgänglighet.

Digin

Den 3 december 2021 kommer här en ny webbplats om digital inkludering och tillgänglighet.

Vad händer nu?

Digin.nu tas fram i samverkan mellan Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Dessa myndigheterna har på olika sätt uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet.

När kommer den nya webbplatsen?

Webbplatsen planeras att lanseras i december 2021.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du maila till oss genom att klicka på knappen nedan.

Mejla till oss

Vem är Digin till för?

Digin.nu är en webbplats för dig som vill, eller behöver, veta mer om hur tillgänglighet kan bli en del av verksamheten.

Innehållet som tas fram är för både offentlig och privat sektor och passar oavsett om man har lite eller mycket kunskap och insikt i området.

Tanken är att informationen på Digin.nu ska passa personer med olika ansvar och yrkesroller, till exempel dig som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer.

Varför behövs en webbplats om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.

Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.

Mer om de fyra myndigheterna

Digin är ett samarbete mellan fyra myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Besök PTS webbsida

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. MFD driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Besök MFDs webbsida

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Besök DIGGs webbsida

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Uppdraget är att ge alla människor möjlighet att läsa, ta del av samhällsinformation och nyheter oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning och MTM producerar därför talböcker, lättläst litteratur, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och e-textböcker. Myndigheten är också ett nationellt kunskapscentrum och en drivande aktör inom tillgänglig läsning, och deltar i forskning kring och utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läsnedsättning.

Besök MTMs webbsida