Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet

Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet

Vad är Digin?

Digin är en nätverksdag för dig inom offentlig sektor som vill eller behöver veta mer om digital inkludering och tillgänglighet. Nätverksdagen arrangerades 26 maj 2020 då hundratals personer deltog digitalt på olika sätt under dagen.

Digin är även en webbplats där vi dels publicerar insikterna och erfarenheterna från själva nätverksdagen men även delar med oss av fler tips och verktyg.

Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration.

Vad hände 26 maj 2020?

Ursprungligen var Digin planerat som ett fysiskt arrangemang som skulle ha varit på Norra Latin i Stockholm. På grund av utvecklingen kring covid-19 valde vi att ställa om till ett helt digitalt upplägg. Vi hade dock redan innan haft fokus på att bygga upp en engagerande och intressant upplevelse för de som skulle delta digitalt.

Vi vill erbjuda Digin till alla, oavsett var i Sverige man befinner sig, och den 26 maj 2020 gjorde vi just det. Hundratals deltagare från hela landet tog del av direktsändningen av de öppna programpunkterna och de interaktiva temaspåren.

Filmer, dokumentation och material från själva dagen publiceras löpande under Summering från dagen. Där finns bland annat workshopspelet Diginsikter som är öppet för alla att använda och jobba med i andra sammanhang.

Stort tack till alla er som deltog den 26 maj - och till alla er som deltar i arbetet för att öka den digitala inkluderingen och tillgängligheten.

Vad kan du göra nu?

Titta på summering och webbsändning från dagen.

Besök temarummen för fördjupning i ett ämne.

Hitta information och inspiration i det digitala biblioteket.

Mejla till oss

Vem är Digin till för?

Digin är en nätverksdag och webbplats för dig som arbetar inom offentlig sektor och som vill, eller behöver, veta mer om hur tillgänglighet kan och bör inkorporeras i verksamheten.

Program och innehåll är utformat för att vara relevant oavsett om man har lite eller mycket kunskap och insikt i området. Tanken är att Digin ska passa personer med olika ansvar och yrkesroller.

Till exempel dig som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer.

Varför behövs en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.

Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.

Mer om de tre myndigheterna

Digin arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Besök PTS webbsida

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. MFD driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Besök MFDs webbsida

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Besök DIGGs webbsida