Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet
Stockholm – 26 maj 2020

Digin

En nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet

Stockholm – 26 maj 2020

Välkommen till Digin

Digin är en kostnadsfri nätverksdag för dig som arbetar inom offentlig sektor. Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus kommer att ligga på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration. Utöver nätverksdagen kommer information, inspiration och nätverkstillfällen erbjudas både före och efteråt.

Var, när och hur

Norra Latin/City Conference Center, Stockholm
Tisdag 26 maj 2020, kl.09.00-16.00
Nätverkstillfällen, föreläsningar, workshops
Kostnadsfritt deltagande, inkl. lunch och fika

Anmälan

Vad händer under dagen

Digin innehåller föreläsningar, temaspår med workshops, en utställning och många nätverkstillfällen. Programmet är framtaget för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för samverkan och erfarenhetsutbyte och kommer att uppdateras löpande.

För de som inte har möjlighet att medverka på själva dagen men ändå vill ta del av programmet kommer stora delar av dagen direktsändas via webben, med möjlighet till direkttextning, teckenspråkstolkning och syntolkning.

08:00 – 09:00
Registrering och nätverksfrukost
09:00 – 16:00
Dagens program
16:00 –
Nätverksmingel
Program

Vem är dagen till för?

Digin är en dag för dig som arbetar inom offentlig sektor som vill eller behöver veta mer om hur tillgänglighet kan och bör inkorporeras i verksamheten.

Program och upplägg är utformat för att vara relevant oavsett om man har lite eller mycket kunskap och insikt i området. Tanken är att Digin ska passa personer med olika ansvar och yrkesroller.

Till exempel dig som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer.

Anmälan

Varför behövs en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.

Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.

Mer om de tre myndigheterna

Digin arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Besök PTS webbsida

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. MFD driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Besök MFDs webbsida

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Besök DIGGs webbsida