Om Digin.nu

En webbplats om digital
inkludering och tillgänglighet

Om Digin.nu

En webbplats om digital
inkludering och tillgänglighet

Digin.nu är en informations­webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning.

Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Händer som sträcks in i mitten av en cirkel. Symboliserar samarbete.

Vem är Digin.nu till för?

Digin.nu är en webbplats för dig som vill, eller behöver, veta mer om hur tillgänglighet kan bli en del av verksamheten.

Innehållet är framtaget för både offentlig och privat sektor och passar oavsett om man har lite eller mycket kunskap och insikt i området. Tanken är att informationen på Digin.nu ska passa personer med olika ansvar och yrkesroller, till exempel dig som arbetar med verksamhets­utveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer.

Varför behövs en webbplats om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt mer. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att möta ökade krav på tillgänglighet, bidra till ett demokratiskt samhälle och samtidigt upprätthålla en effektiv verksamhet behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.

Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden. Vi behöver därför lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att sprida kunskap, information och erfarenheter och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.

Händer som håller i en mobil där man ser en tjej som pratar teckenspråk. Kvinna som sätter upp postit-lappar på en glasvägg.

Om myndigheterna bakom Digin.nu

Informationswebbplatsen Digin.nu är framtagen i samarbete mellan fyra myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikations­lösningar för personer med funktionsned­sättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Post- och telestyrelsen (pts.se)

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en liten myndighet med ett stort uppdrag. Vårt uppdrag är att guida samhällets aktörer och främja deras arbete så att fler människor självständigt ska kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds. Vi följer utvecklingen inom olika samhällsområden och erbjuder stöd som aktörerna kan använda sig av för att utveckla sina verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med aktörerna och utifrån kunskap hos personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Målet är ett hållbart samhälle som är utformat utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

Myndigheten för delaktighet (mfd.se)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsge­mensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Digg arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsned­sättning.

Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Uppdraget är att ge alla människor möjlighet att läsa, ta del av samhälls­information och nyheter oavsett läsförmåga eller funktionsned­sättning och MTM producerar därför talböcker, lättläst litteratur, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och e-textböcker. Myndigheten är också ett nationellt kunskapscentrum och en drivande aktör inom tillgänglig läsning, och deltar i forskning kring och utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se)