Foto av Lina Cronquist

Digitalidag – stärker relationer och ökar samhällsnytta inom digital inkludering

Den 14 oktober i år genomfördes temadagen Digitalidag. Arrangemanget samlade över 250 offentliga och privata aktörer i en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Över 10 000 människor var involverade!

Lina Cronquist är projektledare för Digitalidag. Här berättar hon om de viktigaste erfarenheterna och nyckeln till en god samverkan!

Berätta, varför finns Digitalidag?

Digitalidag bildades 2019 för att vi såg att digitaliseringen går väldigt fort, och samtidigt som ny teknik skapar stor nytta är det tydligt att långt ifrån alla hinner med. Beroende på när digitaliseringen träffat en i livet så har vi alla fått olika digitala pusselbitar, men de allra flesta saknar faktiskt någon pusselbit. I några fall kan det handla om att man behöver få hjälp att påbörja sitt digitala pussel medan det i andra fall handlar om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Ambitionen med Digitalidag är att vara en samverkansplattform där vi tillsammans bidrar med det vi kan för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla.

Vilka har varit era viktigaste insikter i arbetet med Digitalidag?

Nu går vi snart in på det femte året, och en av de viktigaste lärdomarna som vi dragit är att ju närmare vi arbetar med aktörer och ju starkare relationer vi bygger, desto bättre samhällsnytta kan vi skapa. Mycket handlar om relationsbyggande!

Från mitt perspektiv så är det tydligt att det sker väldigt många bra insatser runt om i landet, men jag tror att vi hade kunnat hjälpa ännu fler om vi samverkat mer och skapat gemensamma initiativ. Vi på Digitalidag tror att en nyckelfaktor för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter är just bred samverkan.

Ett konkret exempel som vi på Digitalidag gjort för att främja detta är att aktivera befintliga lokala mötesplatser som apotek, bibliotek, butiker och föreningshus som sammankopplats med privata och offentliga aktörer vars personal fysiskt varit på plats och besvarat människors frågor om digitala verktyg och tjänster.  Det är ett enkelt och tydligt sätt på hur vi kan aktivera tillgänglig infrastruktur och ta vara på den kompetens som finns för att både skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp, och att öka närvaron från privata och offentliga aktörer. Under årets Digitalidag har omkring 100 sådana sammankopplingar gjorts, och i flera fall har det blivit ett startskott för fortsatt samarbete.

Ni arbetar för att stärka samverkan mellan offentlig och privat sektor, hur skapar man en framgångsrik samverkan?

Att främja samverkan är något som vi på Digitalidag riktar mycket fokus på.  Om jag tänker tillbaka på de sammankopplingar som jag varit med och gjort finns det tre nyckelkomponenter som måste vara på plats för att skapa bra matchningar: ett mandat från den egna organisationen, en vilja och ett engagemang och en gemensam målbild. I detta vill jag även addera tillit och förtroende.

Vi på Digitalidag arbetar väldigt nära aktörerna och det är tack vare det som vi tillsammans byggt starka relationer som gjort att vi litar på varandra. Digitalidags oberoende ställning och att samarbeten som sker under Digitalidag fokuserar på folkbildning, inte försäljning – har också bidragit till framgångsrika sammankopplingar.

Dessutom upplever jag att många är nyfikna på att träffa aktörer som är verksamma inom andra fält, och det gör att samarbeten som initierats präglats av en stor vilja att göra något riktigt bra tillsammans. I år har vi gjort närmare 100 sammankopplingar, och jag ser fram emot att följa dem och göra ännu fler matchningar under Digitalidag2023!

Vilka är de viktigaste utmaningarna gällande digitalisering och tillgänglighet just nu anser du?

I många av de möten och samtal som jag har haft lyfter flera att det är svårt att veta var man ska vända sig om man vill få hjälp. Det är ett stort problem. Kanske hänvisas man till hemsidor för att få mer information – men om man inte är van vid att verka digitalt så är det inte enkelt.

I andra fall är information ibland enbart tillgänglig på svenska, och saknas den språkkunskapen är det svårt att ta till sig informationen. Jag tror att det är viktigt att vi inte undervärderar vikten av att erbjuda hjälp och vägledning via det fysiska mötet.

 

Bakom Digitalidag står Forum för Omställning, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Post- och telestyrelsen (PTS), Statens kommuner och regioner (SKR), Statens servicecenter och Svenska kyrkan.

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu