På scen på Handelshögskolan, Susanne Ackum, Marcus Wallenberg, Oscar Stege Unger, Dan Sjöblom, Lina Cronquist

Hur arbetet med Digitalidag kommer att se ut när PTS driver det vidare

Från och med januari 2024 kommer Post- och telestyrelsen, (PTS) att driva Digitalidag-konceptet vidare och det blir en del i myndighetens ordinarie verksamhet. För att ta reda på vad som kommer att hända då och tankar framåt, bytte vi några ord med PTS generaldirektör Dan Sjöblom och projektledare för Digitalidag Lina Cronquist.

Digitalidag är en samverkansplattform där aktörer från olika sektorer samarbetar och finner nya vägar för att bidra till ökad digital inkludering. Digitalidag bildades för fem år sedan för att grundarna såg ett stort behov av en mer aktiv dialog om digitaliseringens samhällspåverkan och ett förbättrat samarbete och koordinering av alla de utbildningsinsatser som skedde runt om i landet. Under årets temadag – den största aktiveringen hittills – medverkade 375 aktörer som tillsammans arrangerade 1000 aktiviteter i 216 kommuner.

Fram tills nu har förutom alla aktörer som engagerar sig följande organisationer stått bakom Digitalidag, Forum för Omställning, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, (IVA), Landsorganisationen (LO), Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter och Svenska kyrkan. I januari tar PTS på sig ledartröjan för att vidareutveckla Digitalidag-konceptet.

Dan, vilka möjligheter ser du nu när PTS driver Digitalidag-konceptet vidare?

Det kommer att bli en naturlig del i vårt fortlöpande arbete med att skapa förutsättningar för digital inkludering. Vi får nu nya möjligheter att, brett lyssna in hur människor runt om i landet upplever digitaliseringen, identifiera och kartlägga behov och tydliggöra var olika typer av insatser behöver sättas in för att få bästa möjliga samhällsnytta.

Digitalidag är en landsomfattande folkrörelse som vi nu kan vidareutveckla. Genom att PTS driver Digitalidag-konceptet vidare får vi möjlighet att skapa mer långsiktiga förutsättningar för att främja samverkan mellan privat- och offentlig sektor samt civilsamhället. Bred samverkan som Digitalidag bygger på, är nyckeln för att vi som land ska lyckas inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Hur arbetet med Digitalidag har bedrivits genom åren kanske skiljer sig från hur ni som myndighet vanligtvis arbetar. Har ni den kompetens som behövs för att driva konceptet vidare?

Vi är otroligt nöjda över att ha lyckats rekrytera nuvarande team från Digitalidag, som från årsskiftet kommer att fortsätta sina roller på PTS. De här kompetenta personerna har framgångsrikt byggt upp vad Digitalidag i dag är. Genom åren har de skaffat sig en gedigen erfarenhet av att ha arbetat och nätverkat med alla engagerade aktörer över hela Sverige.  Jag är övertygad om att de kommer att bli ett väldigt bra komplement till de medarbetare som vi redan har på myndigheten och tillsammans kommer de att fortsätta vidareutveckla Digitalidag-konceptet.

Lina, du är projektledare och är en av de personer som nu kommer att fortsätta arbetet med Digitalidag på PTS. Hur ser du på det?

Först och främst känns det väldigt spännande att arbetet fortsätter hos PTS, och det ser jag, Hedda Svensson och Louise Karlsson (projetkoordinatorer) verkligen fram emot. Just nu pågår ett intensivt arbete med att planera hur vi på bästa sätt organiserar och driver Digitalidag-konceptet framåt. I denna process handlar det om att kombinera det som hittills varit framgångsrikt med styrkorna som finns med att konceptet nu kommer att drivas av en myndighet.

Hedda Svensson, Lina Cronquist och Louise Karlsson

Vi brukar säga att Digitalidag byggs år och för år, där temadagen är vårt verktyg för att göra en nationell kraftsamling tillsammans med aktörer runt om i landet. Vi kommer såklart att fortsatt arrangera temadagen, men som Dan säger skapas nu även förutsättningar för att vi långsiktigt och på en kontinuerlig basis kan främja samverkan med aktörer. Det blir en naturlig utveckling av konceptet. Det är särskilt viktigt sett utifrån hur snabbt digitaliseringen och AI-utvecklingen går. Det är viktigt att vi minskar det nuvarande digitala utanförskapet, men även aktivt agerar för att motverka att nya former av utanförskap skapas. Vi behöver möta människor på platser där de känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för dem. Det arbetet kommer vi att fortsätta med, och under PTS regi kan vi göra det ännu mer strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt.

Jag vill även säga att en stor del av Digitalidag är kulturen som skapats tillsammans med våra aktörer. Den är glad, engagerad och med en väldig stark framåtanda. Den har varit navet i rörelsen och så ska det såklart fortsatt vara.

Vilka utmaningar ser du inom den närmast framtiden?

Som jag redan har varit inne på, går digitaliseringen väldigt fort och det innebär både enorma möjligheter men också utmaningar. Detta måste vi balansera, och även se att digital inkludering är något som påverkar oss alla. Under ett panelsamtal som vi arrangerade i Hoting under Digitalidag år 2020 var det en deltagare som lyfte att “för många är fiber något vi har i tröjan”. På bara tre år har väldigt mycket skett. Vi ser att fiberutbyggnaden i Sverige kommit långt, allt större del av våra kontakter med myndigheter och övrig service i samhället bedrivs digitalt, och det finns ett före och efter lanseringen av ChatGPT. AI-utvecklingen kommer skapa möjligheter som vi idag knappt ser vidden av. För att vara väldigt konkret: ChatGPT och liknande verktyg kommer vara lika naturligt i arbetslivet som dagens Office-paket. För många är det redan en självklarhet. Allt sammantaget driver det på vilken digital baskompetens som behövs för att kunna vara en del i det digitala samhället, och vi kan idag tyvärr se att alla inte hänger med. Vi måste hantera det som sker idag, men även förbereda inför framtiden.

I arbetet med Digitalidag är det tydligt att många utbildningsinsatser sker runt om i Sverige för att öka den digitala kompetensen och inkluderingen, men behovet av ett mer samlat grepp kvarstår. Mycket arbete bedrivs isolerat i stället för att vi går samman och hjälps åt. Detta är något som vi kommer rikta än mer fokus på. Tillsammans, har alltid varit ledordet för Digitalidag, och det är i den andan som vi är övertygade om att vi kan skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla.

Slutligen, om man som aktör vill engagera sig i Digitalidag eller ha information om pågående aktiviteter, vart vänder man sig då?

Då kan ni besöka Digitalidags webbplats. Där kan man även anmäla intresse om man vill vara med i rörelsen. Där finns även information om vad som sker här framöver. Man kan såklart även alltid kontakta mig, Hedda och Louise via mail om man har frågor eller funderingar.

Digitalidag webbplats

Dela insikter

Vi tror på att alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna om fler utmaningar och lösningar. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och tillgänglighet.

Mejl: info@digin.nu