Andra lagkrav

Nedan har vi listat de mest relevanta lagarna och reglerna som gäller digital tillgänglighet. Observera att detta är ett urval och inte en uttömmande förteckning.

Lagen om elektronisk kommunikation

eIDAS-förord­ningen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om offentlig upphandling

Direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Diskrimine­ringslagen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning