Lagar, regler och överenskommelser

Nedan har vi listat de mest relevanta lagarna och reglerna som gäller digital tillgänglighet. Observera att detta är ett urval och inte en uttömmande förteckning.

Domarklubba

Lagen om elektronisk kommunikation

eIDAS-förord­ningen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om offentlig upphandling

Europeisk standard för digital tillgänglighet i produkter och tjänster- EN 301 549

Direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Diskrimine­ringslagen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning