Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag år 2022 och börjar tillämpas år 2025. Det är hög tid att sätta sig in i de krav som ställs och vad du behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

På den här sidan hittar du information och vanliga frågor och svar om tillgänglighetsdirektivet.

Informationen riktar sig till dig som vill och behöver veta mer om tillgänglighetsdirektivet. Det kan till exempel vara du som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter eller du som tillhandahåller tjänster. Även offentliga verksamheter behöver sätta sig in i kraven för att göra rätt och bidra i sin roll som beställare av produkter och tjänster.

Direktivet är omfattande och den här informationen är inte uttömmande. Syftet är att ge dig en överblick över direktivet och en ökad kunskap om dess krav.

Vad händer just nu?

Regeringens lagförslag gällande tillgänglighetsdirektivet lämnades till Lagrådet på remiss den 25 augusti. Lagrådets uppgift är att granska hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Nästa steg blir att regeringen bearbetar förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Lagen är föreslagen att börja gälla den 28 juni 2025.

Vad är tillgänglighets­direktivet?

Vad är tillgänglighets­direktivets syfte?

När börjar kraven att gälla?

Vilka produkter omfattas av kraven?

Vilka tjänster omfattas av kraven?

Vad innebär kraven för mig som tillverkare av produkter?

Vad innebär kraven för mig som importör av produkter?

Vad innebär kraven för mig som distributör av produkter?

Vad innebär kraven för mig som tjänsteleve­rantör?

Vilka krav gäller för kundtjänster och andra supporttjänster?

Vilka undantag finns?

Om inte kraven följs

Vem kontrolle­rar att kraven efterlevs?

Hur ser processen ut tills lagen börjar gälla?

Var hittar jag mer information?

Förklaring av begrepp

CE-märkning

Ekonomisk aktör

EU-försäkran

Nödkommuni­kation

Realtidstext

Tillgänglighets­standarden EN 301 549

Totalkonver­sation