Spela upp igen

Undantag

Det finns tre kategorier av undantag från kraven på tillgänglighet:

1. Vissa typer av innehåll på webbplatser och appar

Kartor och karttjänster
Eftersom det är väldigt svårt att göra dem helt tillgängliga (framförallt visuellt). Undantaget gäller under förutsättning att ett tillgängligt alternativ ges för kartor avsedda för navigering.
Innehåll från tredje part som ni inte betalar eller själva kontrollerar
Främst gäller det innehåll som skapats av användare. Däremot undantas inte innehåll från tredje part som ni själva lägger in. Då kan ni ju välja andra alternativ ifall de inte klarar tillgänglighetskraven.
Äldre inspelningar och dokument
De som publicerats innan lagen började gälla.
Innehåll som kan räknas som arkiverat
Innehåll som endast innehåller innehåll som inte uppdaterats eller redigerats efter den 28 juni 2025.

Dessa undantag är mycket lika det som gäller för DOS-lagen. Se hänvisning under avsnittet fördjupning.

2. Orimliga krav

Oproportionerligt stor börda
Om konsekvenserna av ett tillgänglighetskrav skulle vara oskäligt betungande i förhållande till nyttan för personer med funktionsnedsättning så kan undantag göras. Men bara så stora undantag som verkligen är nödvändiga, och bara så länge de fortfarande är nödvändiga.
Grundläggande ändring
Om ett tillgänglighetskrav skulle innebära en stor förändring av produktens eller tjänstens grundläggande karaktär så får detta krav undantas. Men det innebär inte att alla krav får undantas. Bedömnigen behöver ske från fall till fall.

Dessa typer av undantag måste motiveras efter en noggrann bedömning och dokumenteras, och dessutom ska den som gör undantaget upplysa myndigheterna om det, och spara dokumentationen. Det ställs alltså ganska stora krav på den som vill göra undantag. Därför behöver ni läsa noga i regleringen (se fördjupningslänkarna) om det skulle vara aktuellt!

Propositionen (se fördjupningslänkarna) diskuterar betydelsen av dessa typer av undantag, och föreslår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vad som avses med dessa två kategorier av undantag. Det kan alltså komma mer detaljerad vägledning här i framtiden.

3. Små organisationer

Slutligen finns undantag för så kallade ”mikroföretag”.

Det definieras som företag med mindre än 2 miljoner euro i omsättning och färre än 10 anställda.

Mikroföretag undantas från kraven på tjänster men bara delvis för kraven på produkter. Om de gör undantag för produkter ska de på begäran från marknadskontrollmyndigheten lämna de uppgifter som är relevanta för bedömningen av undantaget.

Nästa avsnitt: Administrativa krav