Spela upp igen

Importörers och distributörers skyldigheter

Förutom tillgänglighetskraven ställer lagen en del administrativa krav. Några av kraven är särskilt relevanta för distributörer och importörer av produkter som omfattas.

Skillnaden mellan distributör och importör

Om andra än tillverkaren säljer produkten på EU-marknaden räknas de som distributörer, förutom om produkten kommer från ett land utanför EU – då de istället räknas som importörer.

Gemensamma krav

För att få säljas inom EU måste produkter som omfattas av lagen uppfylla tillgänglighetskraven. Både importörer och distributörer har ett ansvar att kontrollera att kraven för tillverkare är uppfyllda. Bland annat se till att produkten har en korrekt CE-märkning. Om kraven inte uppfylls måste de meddela Post- och telestyrelsen samt se till att tillverkaren också får veta det. De måste också säkerställa att inte kraven slutar uppfyllas under lagring eller transport av produkten.

Särskilda krav på importörer

Importörer ska dessutom lägga till sina egna kontaktuppgifter (utöver tillverkarens) och information om användning av produkten (bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter) på ett språk som användaren kan förväntas förstå.

Särskilda krav vid ändring på produkt eller varumärke

Den som säljer produkten under eget varumärke eller som i efterhand ändrar på produkten på ett sätt som kan påverka tillgänglighetskraven övertar själv ansvaret för tillverkarens skyldigheter.

När brister upptäcks

Om en importör eller distributör i efterhand får kännedom om att produkten inte uppfyller kraven så måste den ge detaljerad information om detta till marknadskontrollmyndigheter i alla EU-länder där produkten tillhandahålls. De måste också se till att omedelbart åtgärda bristerna, alternativt dra tillbaka produkten. De ska också föra register över produkter som brister och klagomål som inkommit beträffande tillgänglighetskraven.

Lagen kräver att importörer och distributörer samarbetar med behöriga myndigheter. Till exempel genom att ge dem åtkomst till dokumentation, informera om vilka de fått produkter från eller levererat produkter till, eller på annat sätt medverka till att tillgänglighetskraven uppfylls.

Observera att det förväntas komma föreskrifter och standarder som till exempel förtydligar hur informationstext kan utformas när den sitter på produkter eller bifogas i produktdokumentation.

Läs mer på sidan om hur kraven kommer utvecklas.

Nästa avsnitt: Tjänsteleverantörers skyldigheter